Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1: DEFINITIES:

1.1. Happy Shuttle Parking is gevestigd Veenderveld 10, 2371 TV Roelofarendsveen.

1.2. ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.3. Happy Shuttle Parking: gebruiker van deze voorwaarden, het bedrijf dat het voertuig van

reizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters in

ontvangst neemt, parkeert en aflevert.

1.4. KLANT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Happy Shuttle Parking  onderhandelt over de tot stand koming van een overeenkomst en/of met Happy Shuttle Parking een overeenkomst aangaat. Happy Shuttle Parking en klant worden in het hierna volgende ook wel tezamen aangeduid met “Partijen”.

1.5. PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig van de klant wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

1.6. PARKEEROVEREENKOMST: de overeenkomst om in opdracht van de klant tegen betaling van de kosten de auto van de klant te parkeren.

Artikel 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJKHEID

VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Happy Shuttle Parking  en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant gemaakte reservering door Happy Shuttle Parking is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door klant aan Happy Shuttle Parking verstrekte informatie, welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig van klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de reservering juist en volledig weer te geven.

2.2. De reservering komt in plaats van en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.3. Bij het arriveren op de parking worden de sleutels overhandigd en gaat de klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig door Happy Shuttle Parking en dat Happy Shuttle Parking bij terugkomst de auto klaarzet voor de klant.

2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de reservering vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd.

2.5. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. In voornoemd geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken aangaande een alternatieve bepaling die de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

2.6. Toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken uitdrukkelijk geen deel uit van de overeenkomst.

2.7. Eventuele afwijkingen van deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze door Happy Shuttle Parking schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: RESERVEREN, BETALEN EN ANNULEREN 

3.1. Reserveren: Klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een parkeerplaats/valetparking reserveren. Klant kan te allen tijde tot 1 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit maken. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend via 06 24806033 na telefonisch overleg, gemaakt worden.

3.2. Non acceptatie: Happy Shuttle Parking heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

3.3. Betalen: Bij aankomst van de klant op de parking zal betaling contant of per pinbetaling plaatsvinden.

3.4. Annuleren voor 24 uur: Klant heeft het recht om de boeking kosteloos te annuleren, mits dit uiterlijk 24 uur vóór de overeengekomen vertrektijd (c.q. inlevertijd van het voertuig) geschiedt. Annulering kan alleen door een email te sturen naar  info@www.Happy Shuttle Parking.nl

Er kan niet telefonisch geannuleerd worden.

3.5. Annuleren na 24 uur: Indien de annulering plaatsvindt na 24 uur voor de overeengekomen vertrektijd, is Happy Shuttle Parking gerechtigd om het volledige bedrag van de boeking bij de klant in rekening te brengen.

3.6. No show: Indien de klant de boeking niet per email heeft geannuleerd, maar desalniettemin niet verschijnt (no show), is Happy Shuttle Parking tevens gerechtigd om het volledige bedrag van de boeking bij de klant in rekening te brengen.

Artikel 4: PARKEREN, RETOURNEREN EN KLACHTEN

4.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan Happy Shuttle Parking.

4.2. Retourneren: De klant dient Happy Shuttle Parking, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij bij de bagageband staat. Het voertuig en de sleutels worden aan klant geretourneerd na het tonen van een kopie van een geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan. Happy Shuttle Parking behoudt zich het recht voor een fotokopie te maken van de legitimatie. Happy Shuttle Parking behoudt zich het recht voor het voertuig van klant niet af te geven, indien bovenstaand document niet kan worden overlegd.

4.3. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. Happy Shuttle Parking heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. Happy Shuttle Parking kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt.

4.4. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door Happy Shuttle Parking geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht.

4.5. Klant verklaart (bij valetparking) middels ondertekening voor akkoord retour dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.

4.6. Klachten over de dienstverlening van Happy Shuttle Parking, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) op het contract te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan Happy Shuttle Parking uw klacht niet in behandeling nemen.

4.7. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5: VERPLICHTINGEN KLANT 

5.1. Klant is gehouden:

  1. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Happy Shuttle Parking zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal Happy Shuttle Parking geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die Happy Shuttle Parking opdracht heeft gegeven.
  2. dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.
  3. er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, voldoende verzekerd is.
  4. eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan de chauffeur, die het voertuig aanneemt, kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt.
  5. zich er bij het retourneren van het voertuig van te vergewissen dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.
  6.   reiziger kan tot 15 minuten na retour ontvangen van het motorvoertuig over het beheer van het motorvoertuig een klacht indienen bijHappy Shuttle Parking mits het voertuig niet door gebruiker verplaatst is van de plek waar de Reiziger het motorvoertuig van Parking Group Holland in ontvangst heeft genomen. Na het tijdsbestek van 15 minuten vervallen alle aansprakelijkheden van Happy Shuttle Parking met betrekking tot het motorvoertuig.

Vermeende schades dienen op het contract te worden vermeld.

Artikel 6: VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HAPPY SHUTTLE PARKING

6.1. Happy Shuttle Parking is verplicht en bevoegd de auto van klant te parkeren.

  1. Happy Shuttle Parking is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.
  2. Happy Shuttle Parking is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.
  3. Happy Shuttle Parking is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie.
  4. Happy Shuttle Parking verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te parkeren (Veenderveld 10, Roelofarendsveen) Happy Shuttle Parking verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van Happy Shuttle Parking minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële

schade, letsel, gederfde winst en/of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) de klant of

aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de

werkzaamheden van Happy Shuttle Parking, is Happy Shuttle Parking slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

7.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel dient een casco verzekerde klant voorrang te geven aan en gebruik te maken van haar casco verzekering indien deze mogelijkheid open staat.

7.3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel is Happy Shuttle Parking niet

aansprakelijk voor schade ontstaan aan het voertuig tijdens de dienstverlening, voor verlies of vermindering van no-claim korting en/of voor vermindering van bonus-malus korting op de

autoverzekering van de klant.

7.4. Voorzover op Happy Shuttle Parking enige wettelijke aansprakelijkheid rust en in rechte zou komen vast te staan dat Happy Shuttle Parking gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Happy Shuttle Parking gesloten (aansprakelijkheids)verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Happy Shuttle Parking komend eigen risico.

7.5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel sluit Happy Shuttle Parking aansprakelijkheid uit terzake van (schade door) diefstal, verduistering of inbraak voor, tijdens of na de parkeerperiode.

7.6. De klant vrijwaart Happy Shuttle Parking tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Parking Group Holland verrichte werkzaamheden.

7.7.Aan het gedeelte van het contract dat is bestemd voor optekening van aanwezige schades bij aanname van het voertuig (aankomst parking) kunnen geen rechten worden ontleend.

7.8. Happy Shuttle Parking is nimmer verantwoordelijk voor het missen van de vlucht door de klant. Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanwezig zijn op Schiphol, zoals aanbevolen door alle reisorganisaties nl.  tenminste tweeënhalf uur voor vertrek.

7.9. Indien blijkt dat een door de reiziger geclaimde schade reeds op het voertuig aanwezig was op het moment dat deze bij Happy Shuttle Parking werd ingeleverd, worden er handelingskosten ter grootte van € 75,00 (excl. Btw) in rekening gebracht voor de tijd die onze medewerkers aan het onderzoek van de kwestie moeten spenderen.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

8.1. Een tekortkoming van Happy Shuttle Parking zal niet aan haar worden toegerekend, indien Happy Shuttle Parking in een  toestand van overmacht verkeert. Happy Shuttle Parking is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikefll 7 lid 1, welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmachttoestand aan de zijde van Happy Shuttle Parking.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Happy Shuttle Parking onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Happy Shuttle Parking behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag dan wel een tekortkoming van hulppersonen.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT

9.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Happy Shuttle Parking en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar binnen Happy Shuttle Parking is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

9.2. Wijzigingen: wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

 

Telefonisch bereikbaar op:

Per mail bereikbaar op:

Adresgegevens:

Veenderveld 10, 2371 TV Roelofarendsveen